تماس با ما

آدرس: آذربایجان غربی،شهرستان بوکان،

 خیابان شهید رجایی

تلفن: 46245902-044 

044-46224155

دورنگار: 46223412-044

کد پستی: 5951757768

پست الکترونیکی: info@bookan-ag.ir