دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی

شرح وظایف دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی

1- نظارت و ارزشیابی وظایف، فعالیت ها و مسئولیت ها در دستگاه های اجرایی بمنظور تشخیص موانع و مشکلات موجود و شناخت عوامل موثر در پیشرفت اهداف و انعکاس به استانداری و ادارات کل جهت بهره گیری بیشتر  در انجام وظایف محوله

 2- ارزیابی فعالیت ها و عملکرد واحدهای فرمانداری

3-  ارزیابی فعالیت ها و عملکرد ادارات شهرستان

 4- نظارت بر حسن اجرای برنامه های ارزشیابی روسای ادارات مطابق با دستورالعمل ها و ضوابط تعیین شده

 5- ایجاد هماهنگی با واحدهای بازرسی و پاسخگویی به شکایات از دستگاه های  دولتی مستقر در شهرستان به منظور تبادل اطلاعات و ایجاد وحدت رویه و انجام همکاری های لازم با گروه های بازرسی و نهادهای قانونی کشور بمنظور حسن انجام وظایف محوله و ایجاد هماهنگی در این زمینه .

6-  بازرسی و رسیدگی به امور ارجاعی از طرف فرماندار

7-  تنظیم برنامه بازرسی موردی و دوره ای و اجرای آن از طریق بازرسیهای مالی و اداری

8- انجام همکاریهای لازم با گروههای بازرسی و نهادهای قانونی کشور بمنظور حسن انجام وظایف محوله و ایجاد هماهنگی در این زمینه

 9- تنظیم گزارش از نتایج بازرسیهای انجام شده و ارسال آن برای مراجع ذیربط

10- دریافت و بررسی شکایات کتبی مراجعین از کارکنان و واحدهای فرمانداری و دیگر ادارات و تهیه گزارش جهت مقامات مافوق

11- بررسی پیرامون صحت و یا سقم موارد مورد شکایت و پیگیری در این زمینه جهت احقاق حق شاکی و صدور پاسخ کتبی بمنظور اطلاع شاکی از نتیجه رسیدگی به شکایات

12- بررسی و پاسخگوئی به مراجعات نهاد محترم ریاست جمهوری ، سازمان بازرسی کل کشور ، وزارت کشور و دیگر ارگانهای مسئول در باب شکایات و خواسته های مردم

13- بررسی و پاسخگوئی به مراجعات و شکایات مندرج در سامانه سامد

14- مدیریت میز خدمت

15- پیگیری کلیه امور حقوقی فرمانداری اعم از دفاعیات، شکایات، قراردادها و تدوین و تنظیم مکاتبات و لوایح مربوط به آنها و حضور در مجامع حقوقی و محاکم قضایی به نیابت از طرف فرمانداری

 

شماره تماس: 46245901 داخلی 114