دفتر آموزش و پژوهش

شرح وظایف دفتر آموزش و پژوهش

 

 •  تهیه ، سنجش و تنظیم گزارش های لازم از نحوه اجراء و میزان پیشرفت طرح ها و برنامه ها.
 •  انجام کلیه امور مرتبط با تشکیلات استانداری و واحدهای سازمانی تابعه با هماهنگی واحد تخصصی ذیربط
 •  پیگیری و نظارت بر اجرای نقشه راه اصلاح نظام اداری اعم از برنامه ها ، دستورالعمل ها و بخشنامه ها و مصوبات شورای عالی اداری در  فرمانداری ها و بخشداری های تابعه.
 •  نظارت عالیه بر تحقق برنامه اصلاح نظام اداری .
 •  نیاز سنجی و برنامه ریزی های لازم در جهت توانمند سازی ، بهبود عملکرد و افزایش بهره وری کارکنان و واحدهای تابعه و برگزاری دوره های آموزشی مرتبط با هدف دستیابی به تعالی سازمانی .
 •  مطالعه و بررسی مستمر سازمان و وظایف دستگاه ، مستندسازی فرآیندهای انجام کار به منظور تقسیم وظایف واحدها و تدوین راهکارهای پیشنهادی برای اصلاح و بهبود روش های انجام کار در سطح فرمانداری.
 •  تهیه و تنظیم دستورالعمل های روش انجام کار در بخشهای مختلف عمومی و تخصصی استانداری و واحدهای تابعه به منظور بهبود روشها و تسریع در انجام امور با همکاری واحدهای ذیربط.
 •  نیازسنجی آموزشی و تدوین برنامه های آموزشی مربوط به به استانداری و واحدهای سازمانی تابعه بر اساس سیاست ها ، خط مشی ها و برنامه های مصوب مراجع ذیربط .
 •  تهیه ، تنظیم و اجرای برنامه های آموزشی سالانه و آموزش های کوتاه مدت برای مدیران و کارکنان استانداری و واحدهای سازمانی تابعه.
 •  نظارت بر حسن اجرا و ارزشیابی عملکرد دوره های آموزشی استانداری و واحدهای تابعه.
 •  انجام امور مربوط به صدور گواهینامه دوره های آموزشی کوتاه مدت مصوب مراجع ذیصلاح مربوط به استانداری و واحدهای تابعه و وابسته در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه .
 •  تنظیم شناسنامه آموزشی کارکنان واحدهای تابعه و وابسته .
 •  پیشنهاد انجام کلیه امور پژوهشی مطالعاتی و واحدهای تابعه اعم از تعیین اولویت های نیازهای پژوهشی و ارابه آن به دبیرخانه استانداری

 

شماره تماس دفتر: 044-46245802