حضور اسکندری فرماندارشهرستان بوکان در سامانه سامد برای پاسخگویی به سوالات مردمی

حضور اسکندری فرماندارشهرستان بوکان در سامانه سامد برای پاسخگویی به سوالات مردمی