🇮🇷برگزاری جلسه کارگروه اجتماعی و فرهنگی، سلامت، زنان و خانواده شهرستان بوکان

این جلسه با ریاست براخاصی معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی فرماندار شهرستان بوکان و با حضور اعضا در محل سالن جلسات فرمانداری تشکیل شد.

 

در این جلسه ضمن بررسی مصوبات جلسه قبل براخاصی گفت: با توجه به وسعت و گستردگی حوزه کارگروه فوق، لازم است کلیه ی اعضای کارگروه نسبت به بازبینی و بازنگری شرح وظایف خود در این کارگروه نسبت به ارتقای کمی و کیفی برنامه های کارگروه اقدام نمایند.

 

📅٣١ مرداد ماه ١4٠١

@Farmandaribukan