برگزاری جلسه شورای فرعی مبارزه با مواد مخدر شهرستان بوکان

این جلسه با ریاست براخاصی معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی فرماندار شهرستان بوکان و با حضور اعضا در محل دفتر معاونت تشکیل شد.

 

در این جلسه براخاصی معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی فرماندار شهرستان بوکان بر ضرورت استمرار اقدامات فرهنگی و برگزاری کارگاه ها و کلاسهای آموزشی در حوزه پیشگیری از مصرف مواد مخدر تأکید کرد و این اقدامات را یک نوع سرمایه گذاری تلقی نمود که بهره و نتیجه آن به نسل های آینده میرسد.