روز جهانی کودک گرامی‌باد

روز جهانی کودک گرامی‌باد
دنیا با لبخند کودکان زیباست

دنیا با لبخند کودکان زیباست

روز جهانی کودک گرامی‌باد

🔸 «روابط عمومی فرمانداری شهرستان بوکان»