حضور اسکندری فرماندارشهرستان بوکان در سامانه سامد برای پاسخگویی به سوالات مردمی

حضور اسکندری فرماندارشهرستان بوکان در سامانه سامد برای پاسخگویی به سوالات مردمی

حضور اسکندری فرماندارشهرستان بوکان در سامانه سامد برای پاسخگویی به سوالات مردمی