برگزاری جلسه تأمین زمین مراکز بهداشتی شهری و روستایی

این جلسه با ریاست پارسامهر معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری شهرستان بوکان و با حضور اعضا در محل سالن جلسات فرمانداری تشکیل شد.