اطلاعیه

اطلاعیه
اطلاعیه قطع گاز قسمتی از روستای اینگیجه (روز دوشنبه، مورخ ۸ مهرماه ۱۳۹۹ از ساعت ۸ صبح لغایت ساعت ۱۸:۰۰ عصر)

اطلاعیه قطع گاز قسمتی از روستای اینگیجه (روز دوشنبه، مورخ ۸ مهرماه ۱۳۹۹ از ساعت ۸ صبح لغایت ساعت ۱۸:۰۰ عصر)