برگزاری جلسه کارگروه اجتماعی و فرهنگی، سلامت، زنان و خانواده