🔵 برگزاری جلسه هماهنگی مربوط به احداث پست ۴۰۰کیلو ولت بوکان

🔵 برگزاری جلسه هماهنگی مربوط به احداث پست ۴۰۰کیلو ولت بوکان
🔵 برگزاری جلسه هماهنگی مربوط به احداث پست ۴۰۰کیلو ولت بوکان ✍ به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان بوکان جلسه مربوط به احداث پست ۴۰۰ کیلو ولت بوکان با ریاست معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری و با حضور نمایندگان شرکت انتقال برق و نماینده راه و شهرسازی برگزار شد.

🔵 برگزاری جلسه هماهنگی مربوط به احداث پست ۴۰۰کیلو ولت بوکان ✍ به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان بوکان جلسه مربوط به احداث پست ۴۰۰ کیلو ولت بوکان با ریاست معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری و با حضور نمایندگان شرکت انتقال برق و نماینده راه و شهرسازی برگزار شد. 🔶 در این جلسه پیرو بازدید تیم کارشناسی از تبریز از محل های معرفی شده سه زمین مورد تایید اعضا قرار گرفت و مقرر شد بعد از بررسی نهائی ،زمین تایید شده جهت اقدامات بعدی معرفی شود.