بازدید دادستان شهرستان بوکان به همراه مدیریت جهاد کشاورزی و منابع آب شهرستان بوکان از ساخت و ساز، تغییر کاربری های غیرمجاز در اراضی کشاورزی

بازدید دادستان شهرستان بوکان به همراه مدیریت جهاد کشاورزی و منابع آب شهرستان بوکان از ساخت و ساز، تغییر کاربری های غیرمجاز در اراضی کشاورزی
بازدید دادستان شهرستان بوکان به همراه مدیریت جهاد کشاورزی و منابع آب شهرستان بوکان از ساخت و ساز، تغییر کاربری های غیرمجاز در اراضی کشاورزی


بازدید دادستان شهرستان بوکان به همراه مدیریت جهاد کشاورزی و منابع آب شهرستان بوکان از ساخت و ساز، تغییر کاربری های غیرمجاز در اراضی کشاورزی

_صدور دستور سریع جهت قلع و قمع موارد فوق و مبارزه با سودجویان و فرصت طلبان در بخش تفکیک اراضی کشاورزی


@Farmandaribukan  |  فرمانداری بوکان