🔵 برگزاری جلسه شورای نظارت بر نامگذاری شهرستان بوکان

🔵 برگزاری جلسه شورای نظارت بر نامگذاری شهرستان بوکان
🔵 برگزاری جلسه شورای نظارت بر نامگذاری شهرستان بوکان ✍ به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان بوکان جلسه شورای نظارت بر نامگذاری شهرستان بوکان با ریاست فرماندار شهرستان بوکان، اعضای شورای اسلامی شهر و مسئولین مربوطه روز سه شنبه ۲ بهمن ماه ۹۷ در محل فرمانداری برگزار گردید.

🔵 برگزاری جلسه شورای نظارت بر نامگذاری شهرستان بوکان ✍ به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان بوکان جلسه شورای نظارت بر نامگذاری شهرستان بوکان با ریاست فرماندار شهرستان بوکان، اعضای شورای اسلامی شهر و مسئولین مربوطه روز سه شنبه ۲ بهمن ماه ۹۷ در محل فرمانداری برگزار گردید. 🔶 در این جلسه پس از بحث، بررسی و تبادل نظر، پیشنهادات شورای اسلامی شهر برای نامگذاری تعدادی از معابر شهر بوکان و همچنین پیشنهاد تعدادی از شوراهای اسلامی روستاها در خصوص نامگذاری معابر روستایی مطرح و مقرر گردید پس از تصویب اسامی در شورای نامگذاری استان، شهرداری نسبت به نصب تابلو در این معابر اقدام نماید.