برگزاری جلسه کارگروه اجتماعی و فرهنگی شهرستان بوکان

این جلسه با ریاست براخاصی معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی فرماندار شهرستان بوکان و با حضور اعضا با محوریت بررسی بهداشت بازار دوآب و جمعه بازار طیور در محل سالن جلسات فرمانداری تشکیل شد.