دیـــدار فـــرماندار محتــرم شهــرســتان بــوکان از مــادر نمـــونه ی تحـــت حمـــایت کمیته امـــداد شهـــرســـتان بـــوکان

دیـــدار فـــرماندار محتــرم شهــرســتان بــوکان از مــادر نمـــونه ی تحـــت حمـــایت کمیته امـــداد شهـــرســـتان بـــوکان
در این دیدار فرمــاندار شهرستان بوکان به پاس فراهم آوردن موفقیت های تحصیلی و خوداشتغالی این مادر سرپرست برای فرزندان و خانوار خود از ایشان تقدیر و تجلیل بعمل آورد.

لازم به ذکر است که در این دیدار رئیس کمیته امداد امام خمینی شهرستان بوکان نیز حضور داشتند.