🇮🇷برگزاری جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان بوکان

این جلسه با محوریت گسترش فرهنگ ایثار و شهادت در محل سالن جلسات فرمانداری تشکیل شد.

 

 

📅٢٩ مرداد ماه ١4٠١

@Farmandaribukan