وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در آیین گشایش نخستین نمایشگاه مجازی کتاب تهران:

برگزاری نمایشگاه مجازی کتاب منجر به عدالت فرهنگی می شود

برگزاری نمایشگاه مجازی کتاب منجر به عدالت فرهنگی می شود
شاهد جریان سالم تر اقتصادی در نمایشگاه مجازی کتاب خواهیم بود

🔻وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در آیین گشایش نخستین نمایشگاه مجازی کتاب تهران:

🔹برگزاری نمایشگاه مجازی کتاب منجر به عدالت فرهنگی می شود

🔹شاهد جریان سالم تر اقتصادی در نمایشگاه مجازی کتاب خواهیم بود

🔹وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در آیین گشایش نخستین نمایشگاه مجازی کتاب تهران با بیان اینکه برگزاری نمایشگاه کتاب تهران به صورت مجازی منجر به عدالت فرهنگی می شود، گفت: عدالت فرهنگی را یک عدالت بشری می دانیم و حق انسان دانستن است و کتاب منبع درست دانستن است.

@Farmandaribukan