بازدید فرماندار شهرستان بوکان از دانشکده پرستاری این شهرستان

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان بوکان؛ ضمن حضور سرزده فرماندار شهرستان بوکان در دانشکده پرستاری و دیدار با مسئولین دانشکده از بخشها و قسمت های مختلف بازدید و با کارکنان مربوط برای حل مسائل و مشکلات گفت و گو نمود.