‍ اطلاعیه

‍ اطلاعیه
اطلاعیه برگزاری اولین دوره انتخابات شورای توسعه و حمایت

‍ اطلاعیه شماره یک فرمانداری شهرستان بوکان اطلاعیه برگزاری اولین دوره انتخابات شورای توسعه و حمایت در راستای اجرای ماده "شش" تصویب نامه شماره۶۷۷۳۵/ت مورخ ۹۵/۶/۶ هیات وزیران ( موضوع آئین نامه اجرایی تاسیس و فعالیت سازمانهای مردم نهاد)، اولین دوره انتخابات شورای توسعه و حمایت طی روز چهارشنبه تاریخ ۱۳۹۸/۸/۲۹ در محل فرمانداری شهرستان بوکان راس ساعت ۹ صبح برگزار خواهد شد.

بدینوسیله از نمایندگان سازمانهای مردم نهاد دارای پروانه فعالیت از فرمانداری شهرستان بوکان، دعوت بعمل می آید بمنظور ثبت نام و دریافت کارت ورود به جلسه انتخابات، به دبیر خانه سازمانهای مردم نهاد زیربط مراجعه و به شرح ذیل اقدام نمایند. الف: سازمانهایی که متقاضی نامزدی انتخابات جهت تصدی سمت "نماینده سازمانهای مردم نهاد در شورای توسعه و حمایت" هستند، می بایست در خصوص معرفی و ثبت نام نماینده، حداکثر ۵ روز کاری پس از تاریخ نشر این آگهی اقدام نمایند. ب: سازمانهایی که صرفاً متقاضی شرکت در جلسه انتخابات بمنظور رای دادن هستند، می توانند از تاریخ نشر این آگهی لغایت ۹۸/۸/۲۷ در خصوص معرفی و ثبت نام نماینده اقدام کنند.

مدارک مورد نیاز جهت صدور کارت ورود به جلسه رای دهندگان و نامزدهای انتخابات بشرح ذیل است:

۱- تصویر پروانه فعالیت صادره از فرمانداری شهرستان بوکان

۲- تصویر آخرین آگهی روزنامه رسمی کشور مبنی بر ثبت تغییرات هیات مدیره سازمان مردم نهاد.

۳- اصل صورتجلسه هیات مدیره سازمان مردم نهاد مبنی بر معرفی نماینده تام الاختیار جهت شرکت در انتخابات (ممهور به مهر سازمان مردم نهاد).

۴- یک قطعه عکس ۴×۳ برای نماینده

۵- تصویر صفحه اول شناسنامه، تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت و تکمیل فرم ثبت نام برای نامزدهای انتخابات.

لازم به ذکر است هر سازمان مردم نهاد صرفاً می تواند در خصوص معرفی یک نماینده اقدام نماید و حضور نماینده جهت ثبت نام و دریافت کارت ورود به جلسه الزامی است.

محل ثبت نام: دبیرخانه سازمانهای مردم نهاد مستقر در فرمانداری شهرستان بوکان دبیرخانه سازمانهای مردم نهاد شهرستان بوکان