بازدید

بازدید
بازدید روسای ادارات صنعت، معدن و تجارت و غله و خدمات بازرگانی به همراه کارشناس فرمانداری از نانوایی‌های سطح شهر بوکان

🗓 دوشنبه؛ (۹۹/۱۰/۲۹)

بازدید روسای ادارات صنعت، معدن و تجارت و غله و خدمات بازرگانی به همراه کارشناس فرمانداری از نانوایی‌های سطح شهر بوکان

@Farmandaribukan