هشدار هواشناسی سطح نارنجی؛

هشدار هواشناسی سطح نارنجی؛
نوع مخاطره: بارش باران، کاهش محسوس دما و وزش باد شدید

هشدار هواشناسی سطح نارنجی؛

نوع مخاطره: بارش باران، کاهش محسوس دما و وزش باد شدید

#هواشناسی
@Farmandaribukan