برگزاری جلسه ستاد خانواده و جمعیت شهرستان بوکان

این جلسه با ریاست براخاصی معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی فرماندار شهرستان بوکان در راستای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت با حضور اعضای ستاد در محل سالن جلسات فرمانداری تشکیل شد.

این جلسه با محوریت ارائه راهکار ها برای ازدواج جوانان، فرزند آوری و نیز جوانی جمعیت و همچنین شناسایی عوامل رغبت جوانان و خانواده ها به فرزند آوری برگزار گردید.

٢4 آذر ماه ١4٠١

@Farmandaribukan