نواختن زنگ ایثار و مقاومت

با حضور خشایار صنعتی سرپرست فرمانداری بوکان ، اعضای شورای تامین و مسئولین ادارات در مدرسه ادب