جلسه ستاد استانی مقابله و مدیریت بیماری کرونا

گزارش تصویری

برگزاری هفتاد و چهارمین جلسه ستاد مقابله و مدیریت بیماری کرونا با حضور وزیر بهداشت