ویدئو کنفرانس

ستاد ملی مدیریت کرونا

ستاد ملی مدیریت کرونا
برگزاری ویدئو کنفرانس رئیس جمهور و اعضای ستاد ملی مدیریت کرونا با استانداران و ستادهای استانی مقابله و مدیریت بیماری کرونا

برگزاری ویدئو کنفرانس رئیس جمهور و اعضای ستاد ملی مدیریت کرونا با استانداران و ستادهای استانی مقابله و مدیریت بیماری کرونا

"هفتاد و دومین جلسه ستاد استانی مقابله و مدیریت بیماری کرونا در آذربایجان غربی"

🗓 شنبه؛ ۱۹ مهر ۱۳۹۹