بازدیــد فـــرماندار شهرستان بوکان از طرح های اشتغــالــزایی زنــان ســرپرســت خانوار

بازدیــد فـــرماندار شهرستان بوکان از طرح های اشتغــالــزایی زنــان ســرپرســت خانوار
باباخان اسکندری فرماندار شهرستان بوکان به همراه خزمه رئیـس کمیته امداد امام خمینی شهرستان بوکان از طرح‌های اشتغالزایی زنان سرپرست خانوار تــحت حمـــایت کمــیته امـــداد شــهرســـتان بوکان بازدید بعمل آورد.