براي تنظيم و استفاده از آب و سيلابهاي رودخانه زرينه جهت آبياري اراضي پايين‌دست سدي در محل جنوب‌شرقي بوكان بر روي اين رودخانه بسته شده است . ارتفاع سد از كف حدود 50 متر و طول تاج آن حدود 720متر مي‌باشد. اين سد قادر است تا ميزان652ميليون مترمكعب از آب رودخانه را در پشت سد ذخيره نمايد. سد مذكور از نوع سدهاي مخزني است و در سال 1350ساخته شده مقدار آب قابل تنظيم سالانه آن 535ميليون مترمكعب در سال مي‌باشد.