ز غارهاي تاريخي و ديدني شهرستان بوكان مي توان به :

ـ غاركول‌آباد ما بين بوكان و مياندوآب.

ـ غار قريه قلعه‌چي نزديك بوكان.

ـ غار مكري قرآن در روستاي خراسانه.

ـ غار كونه كوتر در قريه ينگجه بوكان اشاره كرد.